لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 کره فله ای گیاهی مهگل (10 کیلویی) کره فله ای گیاهی مهگل (10 کیلویی) 96,300 -
2 خامه پاندا (36 تایی) در بسته بندی27 تایی 205,200
216,000
10,800
3 شیر کم چرب یک لیتری میهن (10 تایی) شیر کم چرب یک لیتری میهن (10 تایی) 112,000 -
4 کره گیاهی 10 گرمی مهگل (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 22,000 -
5 کره گیاهی 10 گرمی فوم مهگل (100 تایی) در بسته بندی 100 تایی 22,000 -
6 ماست ساده 100 گرمی ماک (100 تایی) در بسته بندی 120 تایی 65,000 -
7 ماست موسیر 100 گرمی ماک (100 تایی) در بسته بندی 80 تایی 92,000 -
8 پنیر خامه ای 100 گرم کالین (32 تایی) در بسته بندی کارتن 32 عددی 86,400 -
9 ماست ساده 100 گرم زالی (100 تایی) ماست ساده 100 گرم زالی (96 تایی) 59,000 -
10 پنیر تست ورقه ای چدار فله 3/6 کیلوگرم کالین 180,000 -
11 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 86,000 -
12 کره 10 گرم حیوانی آلوفویل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 465,450 -
13 کره 10 گرم حیوانی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 418,910 -
14 کره 15 گرم حیوانی فرم سیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 698,000 -
15 کره 20 گرم حیوانی فرم سیل کالین (540 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 502,690 -
16 کره 50 گرم حیوانی آلوفویل کالین (360 تایی) در بسته بندی کارتن 360 عددی 808,790 -
17 کره 100 گرم حیوانی آلوفویل کالین (180 تایی) در بسته بندی کارتن 180 عددی 766,800 -
18 کره 250 گرم حیوانی IML کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 264,000 -
19 کره فله 1 کیلویی حیوانی کالین 67,000 -
20 کره فله 5 کیلویی حیوانی کالین 329,000 -
21 کره فله 25 کیلویی حیوانی کالین 1,605,000 -
22 کره 10 گرم گیاهی آلوفیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 197,950 -
23 کره 10 گرم گیاهی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 192,600 -
24 کره فله 5 کیلویی گیاهی کالین 101,650 -
25 کره فله 25 کیلویی گیاهی کالین 321,000 -
26 پنیر پروسس 20 گرم کالین (90 تایی) در بسته بندی کارتن 90 عددی 47,670 -
27 پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی) در بسته بندی کارتن 48 عددی 32,870 -
28 پنیر صبحانه 300 گرم کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 179,760 -
29 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 86,000 -
30 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی سبز کالین 88,000 -
31 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی نارنجی کالین 84,000
140,000
40%
32 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی طلایی کالین 79,000 -
33 پنیر موزارلا قالبی 2/5 کیلویی کالین 105,000 -
34 پنیر تست ورقه ای گودا 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 450,000 -
35 پنیر گودا طبیعی فله کالین 140,000 -
36 پنیر چدار طبیعی فله کالین 117,000 -
37 پنیر گورگونزولا طبیعی فله کالین 124,120 -
38 پنیر امنتالر طبیعی فله کالین 149,000 -
39 پنیر طبیعی پارمیسان پودری 1 کیلویی کاپ کالین 235,400 -
40 پنیر طبیعی پارمیسان فله کالین 192,000 -
41 پنیر دیپ چدار 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 280,000 -
42 پنیر دیپ گودا 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 280,000 -
43 پنیر دیپ گورگونزولا 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 291,040 -
44 پنیر تست ورقه ای چدار 3/6 کیلو کالین 180,000 -
45 پنیر تست ورقه ای گودا 3/6 کیلو کالین 180,000 -
46 پنیر چیزبرگری ورقه ای چدار 1/5 کیلو کالین 80,250 -
47 پنیر چیزبرگری ورقه ای گودا 1/5 کیلو کالین 80,250 -
48 پنیر چیزبرگری ورقه ای چدار 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 450,000 -
49 پنیر ایتالیایی دیار 2 کیلویی کالین (5 تایی) در بسته بندی کارتن 4 عددی 272,850 -
50 پنیر دانمارکی دیار 2 کیلویی کالین (5 تایی) در بسته بندی کارتن 4 عددی 283,550 -
صفحه: