لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 کره فله ای گیاهی مهگل (10 کیلویی) کره فله ای گیاهی مهگل (10 کیلویی) 90,900 -
2 خامه پاندا (36 تایی) در بسته بندی27 تایی 205,200
216,000
10,800
3 شیر کم چرب یک لیتری میهن (10 تایی) شیر کم چرب یک لیتری میهن (10 تایی) 69,550 -
4 کره گیاهی 10 گرمی مهگل (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 20,000 -
5 کره گیاهی 10 گرمی فوم مهگل (100 تایی) در بسته بندی 100 تایی 20,000 -
6 ماست ساده 100 گرم زالی (100 تایی) ماست ساده 100 گرم زالی (96 تایی) 59,000 -
7 پنیر تست ورقه ای چدار فله 3/6 کیلوگرم کالین 116,630 -
8 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 70,620 -
9 کره 10 گرم حیوانی آلوفویل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 465,450 -
10 کره 10 گرم حیوانی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 418,910 -
11 کره 15 گرم حیوانی فرم سیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 698,000 -
12 کره 20 گرم حیوانی فرم سیل کالین (540 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 502,690 -
13 کره 50 گرم حیوانی آلوفویل کالین (360 تایی) در بسته بندی کارتن 360 عددی 808,790 -
14 کره 100 گرم حیوانی آلوفویل کالین (180 تایی) در بسته بندی کارتن 180 عددی 780,030 -
15 کره 250 گرم حیوانی IML کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 299,170 -
16 کره فله 1 کیلویی حیوانی کالین 48,900 -
17 کره فله 25 کیلویی حیوانی کالین 1,203,750 -
18 کره 10 گرم گیاهی آلوفیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 197,950 -
19 کره 10 گرم گیاهی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 192,600 -
20 کره فله 5 کیلویی گیاهی کالین 101,650 -
21 پنیر پروسس 20 گرم کالین (90 تایی) در بسته بندی کارتن 90 عددی 47,670 -
22 پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی) در بسته بندی کارتن 48 عددی 32,870 -
23 پنیر صبحانه 300 گرم کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 179,760 -
24 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 70,620 -
25 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی سبز کالین 56,710 -
26 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی نارنجی کالین 72,760 -
27 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی طلایی کالین 64,200 -
28 پنیر موزارلا قالبی 2/5 کیلویی کالین 73,570 -
29 پنیر تست ورقه ای گودا 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 261,080 -
30 پنیر گودا طبیعی فله کالین 83,460 -
31 پنیر چدار طبیعی فله کالین 58,600 -
32 پنیر گورگونزولا طبیعی فله کالین 87,740 -
33 پنیر امنتالر طبیعی فله کالین 105,930 -
34 پنیر طبیعی پارمیسان پودری 1 کیلویی کاپ کالین 160,500 -
35 پنیر طبیعی پارمیسان فله کالین 149,800 -
36 پنیر دیپ چدار 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
37 پنیر دیپ گودا 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
38 پنیر دیپ گورگونزولا 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 205,440 -
39 پنیر تست ورقه ای چدار 3/6 کیلو کالین 116,630 -
40 پنیر تست ورقه ای گودا 3/6 کیلو کالین 116,630 -
41 پنیر چیزبرگری ورقه ای چدار 1/5 کیلو کالین 56,710 -
42 پنیر چیزبرگری ورقه ای گودا 1/5 کیلو کالین 56,710 -
43 پنیر چیزبرگری ورقه ای چدار 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 278,200 -
44 پنیر ایتالیایی دیار 1 کیلویی کالین (4 تایی) در بسته بندی کارتن 4 عددی 82,400 -
45 پنیر دانمارکی دیار 1 کیلویی کالین (4 تایی) در بسته بندی کارتن 4 عددی 87,760 -
46 پنیر 30 گرمی کاله (120 تایی) در بسته بندی 120 عددی 85,000 -
47 خامه لیوانی 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 113,850 -
48 شیر پر چرب یک لیتری میهن (10 تایی) شیر پر چرب یک لیتری میهن (10 تایی) 69,550 -
49 ماست موسیر 100 گرم زالی (96 تایی) ماست موسیر 100 گرم زالی (96 تایی) 71,900 -
50 کره حیوانی 40 کیلویی مهگل 1,070,000 -
صفحه: