لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 سوپ سبزی الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
2 سوپ جو و قارچ الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
3 سوپ سبزیجات اکسپرس لیوانی الیت (12 تایی) 35,960
42,000
6,040
4 سوپ مرغ و نودلز اکسپرس لیوانی الیت (12 تایی) 35,960
42,000
6,040
5 سوپ مرغ و ورمیشل الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
6 آش رشته الیت (12 تایی) 49,310
57,600
8,290
7 سوپ جو و گوجه الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
8 سوپ مرغ الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
9 آش جو الیت (12 تایی) 49,310
57,600
8,290
10 سوپ قارچ الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
11 سوپ قارچ اکسپرس لیوانی الیت (12 تایی) 35,960
42,000
6,040
12 سوپ جو الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
13 حلیم الیت (12 تایی) 30,820
34,800
3,980
14 آش سبزی الیت (12 تایی) 49,310
57,600
8,290
15 سوپ مرغ و ذرت الیت (12 تایی) 33,390
38,400
5,010
16 آش رشته 90 گرم گلها (10 تایی) 24,000
30,980
6,980
17 سوپ نیمه آماده جو 70 گرم گلها (12 تایی) 23,980
31,200
7,220
18 سوپ نیمه آماده قارچ 70 گرم گلها (12 تایی) 23,980
31,200
7,220
19 سوپ نیمه آماده مرغ 70 گرم گلها (12 تایی) 23,980
31,200
7,220
20 سوپ نیمه آماده ورمیشل 70 گرم گلها (12 تایی) 23,980
31,200
7,220
21 سوپ نیمه آماده سبزیجات 70 گرم گلها (12 تایی) 23,980
31,200
7,220
22 حلیم نیمه آماده گندم 75 گرم گلها (12 تایی) 23,980
31,200
7,220
23 سوپ نیمه آماده عدس 70 گرم گلها (12 تایی) 23,980
31,200
7,220
24 پودر فرنی جعبه 100 گرم گلها (10 تایی) 39,980
52,000
12,020