لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 بیسکویت کرمدار پرتقالی مستطیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
2 بیسکویت کاکائویی کرمدار وانیلی مستطیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
3 بیسکویت شوکو خرسی کوپا (10 تایی) 87,885
108,500
19%
4 بیسکویت کرمدار کاکائویی مستطیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
5 بیسکویت سبوس دار 145 گرمی کوپا (24 تایی) 20,800
26,000
20%
6 بیسکویت کرمدار نارگیلی مستطیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
7 ویفر با روکش شکلات کوپا (30 تایی) 28,000
35,000
20%
8 بیسکویت کرمدار توت فرنگی مستطیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
9 بیسکویت سبوسدار 75 گرمی کوپا (48 تایی) 32,870
38,400
5,530
10 بیسکویت کاکائویی کرم دار وانیلی کوپا (24 تایی) 25,200
31,500
20%
11 خرما با مغز بادام و روکش شکلاتی کوپا (10 تایی) 208,000
260,000
20%
12 بیسکویت سبوس دار 400 گرمی کوپا (12 تایی) 36,800
46,000
20%
13 ویفر شکلات تلخ سلامت 24 عددی 24 عددی 77,040 -
14 شوكوبيس 15 گرم فرمند (16 تایی) 7,370
8,000
630
15 شوكوبيس ليواني جايزه دار 23 گرم فرمند (8 تایی) 14,730
16,000
1,270
16 شوکو بيسکوئيت پارايسو 3عددي فرمند (9 تایی) 12,870
13,500
630
17 شوکو بيسکوئيت پارايسو 9 عددي فرمند (24 تایی) 102,850
108,000
5,150
18 ويفر ورنال با روكش كاكائويي 20 گرم فرمند (24 تایی) 11,430
12,000
570
19 ويفر ورنال کاکائويي 6 عددي فرمند (18 تایی) 49,700
54,000
4,300
20 ويفر ورنال کاکائويي 9 گرم فرمند (24 تایی) 4,420
4,800
380
21 ویفر ورنال 24 گرم فرمند (24 تایی) 7,740
8,400
660
22 ویفر ورنال 42 گرم فرمند (60 تایی) 28,570
30,000
1,430
23 ويفر ورنال 5/5 گرم ميکس فرمند (136 تایی) 12,230
13,600
1,370
24 ویفر ورنال 80 گرم فرمند (40 تایی) 35,530
40,000
4,470
25 ویفر ورنال خانواده 190 گرم فرمند (12 تایی) 26,460
30,000
3,540
26 بیسکویت های بای (90 تایی) بیسکویت های بای (90 تایی) 24,030 -
27 ویفر شوکوپای فندقی چیچک (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 6,600
7,200
600
28 ویفر کاکائویی اترنو شوکوپای (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 6,600
7,200
600
29 ویفر شکوپای فندقی چیچک (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 6,600
7,200
600
30 ویفر کارامل رنگارنگ گرجی (35 تایی) در بسته بندی 35 عددی 5,600
7,000
1,400
31 ویفر کاکائویی اترنو شونیز بزرگ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 10,700 -
32 بیسکویت تی تایم (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 14,600 -