لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 زرشک اعلاء 150 گرم عطارکده (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 29,700
43,200
13,500
2 زرشک اعلاء 300 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 93,500
135,000
41,500
3 کشمش پلویی 250 گرم عطارکده (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 16,500
25,200
8,700
4 کشمش پلویی 400 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 41,800
60,000
18,200
5 لیمو عمانی 130 گرم سبزدانه (12 تایی) 146,520
167,880
21,360
6 لیمو عمانی پرک شده 100 گرم سبزدانه (6 تایی) 130,920
149,940
19,020
7 کشمش پلویی 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 136,320 -
8 آلبالو ترش 90 گرم سبزدانه (60 تایی) 147,000
168,000
21,000
9 کشمش ایلیات (14 تایی) در بسته بندی 14 عددی 14,000
28,000
50%
10 خلال بادام ایلیات (14 تایی) در بسته بندی 14 عددی 21,000
42,000
50%
11 خلال پسته ایلیات (14 تایی) در بسته بندی 14 عددی 28,000
56,000
50%
12 اسپند ایلیات (14 تایی) در بسته بندی 14 عددی 11,200
21,000
9,800
13 زرشک پفکی سلفونی 40 گرم گلها (12 تایی) 35,820
46,800
10,980
14 کشمش پلوئی سلفونی 150 گرم گلها (12 تایی) 35,880
45,480
9,600
15 کشمش پلوئی سطلی 300 گرم گلها (6 تایی) 35,910
46,800
10,890
16 گلبرگ گل سرخ 10 گرم گلها (8 تایی) 23,880
30,400
6,520
17 اسپند سرت شده 80 گرم گلها (12 تایی) 13,800
18,000
4,200
18 خلال بادام 30 گرم گلها (18 تایی) 62,970
81,000
18,030
19 خلال پسته 30 گرم گلها (18 تایی) 89,970
117,000
27,030
20 کشمش پلویی 400 گرم دل نام (20 تایی) در بسته بندی 20 عددی 80,000
100,000
20,000
21 کشمش زرد انگوری 400 گرم دل نام (20 تایی) در بسته بندی 20 عددی 80,000
100,000
20,000
22 زرشک سلفونی 50 گرم دل نام (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 30,000
48,000
18,000
23 کشمش 500 گرم 9,000 -
24 زعفران 1 مثقال جهان زعفران 43,000 -
25 زعفران نیم مثقال جهان زعفران 22,500 -
26 خرما خاصویی 700 گرم ژیوان 6,420
10,000
3,580
27 خرما کبکاب 700 گرم ژیوان 5,350
9,000
3,650
28 خرما کبکاب 1/5 کیلویی ژیوان 12,840
18,000
5,160
29 خرما کبکاب 2 کیلویی ژیوان 14,980
20,000
5,020
30 کشمش سبز 3 کیلویی اعلاء کشمش سبز 3 کیلویی اعلاء 40,170 -