لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 دستمال کاغذی 200 برگ شکوه (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 43,260 -
2 دستمال توالت دوقلو چشمک (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 119,480
174,800
55,320
3 دستمال 100 برگ ساده تندیس (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 44,000
56,000
12,000
4 دستمال 200 برگ ساده تندیس (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 46,080
68,400
22,320
5 دستمال 300 برگ ساده تندیس (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 82,400
120,000
37,600
6 دستمال 300 برگ ساده سه لایه تندیس (22 تایی) در بسته بندی 22 عددی 45,320
66,000
20,680
7 دستمال ماشینی 300 برگ ساده تندیس (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 54,240
76,800
22,560
8 دستمال سفره ای تندیس (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 28,800 -
9 دستمال ماشینی کوکتل تندیس (45 تایی) در بسته بندی 45 عددی 50,850
72,000
21,150
10 دستمال اقتصادی ساده تندیس (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 60,000
96,000
36,000
11 دستمال دلسی 2 قلو ساده 4 لایه تندیس (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 59,400
76,800
17,400
12 دستمال دلسی 4 قلو ساده 4 لایه تندیس (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 59,280
72,000
12,720
13 دستمال دلسی 6 قلو ساده 4 لایه تندیس (8 تایی) در بسته بندی 8 عددی 59,200
72,000
12,800
14 دستمال دلسی 9 قلو ساده 4 لایه تندیس (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 67,800
78,000
10,200
15 دستمال دلسی 12 قلو ساده 4 لایه تندیس (4 تایی) در بسته بندی 4 عددی 56,000
68,800
12,800
16 دستمال حوله ای ساده 4 لایه تندیس (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 67,800
78,000
10,200
17 دستمال سفره ای تندیس (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 26,400 -
18 سفره مجلسی کاغذی تندیس (20 تایی) در بسته بندی 20 عددی 84,000
190,000
106,000
19 سفره پلاستیکی 50 متری تندیس (20 تایی) در بسته بندی 20 عددی 64,000
120,000
56,000
20 دستمال کاغذی 200 برگ تافته (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 70,560
100,800
30%
21 دستمال کاغذی 200 برگ ماشینی تافته (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 47,040
67,200
30%
22 دستمال کاغذی 300 برگ تافته (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 104,160
148,800
30%
23 دستمال کاغذی دلسی 2 قلو تافته (35 تایی) در بسته بندی 35 عددی 83,300
119,000
30%
24 دستمال کاغذی دلسی 10 قلو تافته (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 67,200
96,000
30%
25 دستمال کاغذی دلسی 12 قلو تافته (5 تایی) در بسته بندی 5 عددی 65,450
93,500
30%
26 دستمال کاغذی حوله ای 2 قلو تافته (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 78,750
112,500
30%
27 دستمال کاغذی حوله ای 6 قلو تافته (5 تایی) در بسته بندی 5 عددی 63,000
90,000
30%
28 دستمال کاغذی جیبی چسب دار تافته (300 تایی) در بسته بندی 300 عددی 105,000
150,000
30%
29 دستمال کاغذی 200 برگ فانتزی شاتن (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 83,520
111,840
28,320
30 دستمال کاغذی 300 برگ فانتزی شاتن (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 97,200
132,120
34,920
31 دستمال کاغذی 400 برگ فانتزی شاتن (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 101,700
127,500
25,800
32 دستمال دلسی 4 قلو شاتن (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 80,850
102,000
21,150
33 دستمال ماشینی شاتن (50 تایی) در بسته بندی 50 عددی 72,500 -
34 دستمال دلسی 2 قلو دیانک (30 تایی) در بسته بندی 30 عددی 78,600
108,000
29,400
35 دستمال دلسی 6 قلو دیانک (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 79,200
98,000
18,800
36 دستمال کاغذی 200 برگ دیانک (48 تایی) در بسته بندی 48 عددی 71,520
93,600
22,080
37 دستمال کاغذی 300 برگ دیانک (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 78,840
104,400
25,560
38 دستمال حوله ای دیانک (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 80,850
102,000
21,150
39 دستمال کاغذی 100 برگ 18*17 ناگیتا (52 تایی) در بسته بندی 52 عددی 33,280
67,600
34,320
40 دستمال کاغذی 100 برگ 18*20 ناگیتا (52 تایی) در بسته بندی 52 عددی 34,320
67,600
33,280
41 دستمال کاغذی 100 برگ 20*20 ناگیتا (52 تایی) در بسته بندی 52 عددی 36,400
67,600
31,200
42 دستمال کاغذی 200 برگ 18*17 ناگیتا (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 39,200
76,000
36,800
43 دستمال کاغذی 200 برگ 18*20 ناگیتا (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 40,400
76,000
35,600
44 دستمال کاغذی 200 برگ 20*20 ناگیتا (40 تایی) در بسته بندی 40 عددی 41,600
76,000
34,400
45 دستمال کاغذی 300 برگ 18*17 ناگیتا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 31,680
66,000
34,320
46 دستمال کاغذی 300 برگ 18*20 ناگیتا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 33,360
66,000
32,640
47 دستمال کاغذی 300 برگ 20*20 ناگیتا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 34,800
66,000
31,200
48 دستمال حوله ای 2 قلو ناگیتا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 39,600
85,200
45,600
49 دستمال 200 برگ پوزی (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 45,360
72,000
26,640
50 دستمال 300 برگ پوزی (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 56,340
108,000
51,660
صفحه: