لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 عسل 1.4 کیلویی ماراویا (4 تایی) در بسته بندی 4 تایی 116,480
128,000
9%
2 عسل یک کیلویی خوانسار (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 98,520 -
3 عسل یک کیلویی پانیکا (4 تایی) در بسته بندی 4 تایی 218,360 -
4 عسل یک کیلویی خوانسار (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 107,100 -
5 عسل 220 گرم فشاری می ماس (24 تایی) 128,640
144,000
15,360
6 عسل 300 گرم بیژن (12 تایی) 131,950
142,800
10,850
7 عسل 270 گرم بیژن (12 تایی) 120,860
130,800
9,940
8 عسل تکنفره دلخواه (240 تایی) در بسته بندی 240 عددی 62,160
84,000
21,840
9 عسل طبیعی استکانی دلخواه (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 65,980
94,800
28,820
10 عسل فشاری 250 گرم دلخواه (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 99,200
142,500
43,300
11 عسل طبیعی قوطی فلزی 850 گرم دلخواه (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 164,910
237,000
72,090
12 عسل طبیعی سنبله 170 گرم دلخواه (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 113,160
166,800
53,640
13 عسل طبیعی 300 گرم دلخواه (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 116,620
166,800
50,180
14 عسل چهل گیاه 500 گرمی دارسو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 385,210
468,000
82,790
15 عسل اکالیئتوس 500 گرمی دارسو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 385,210
468,000
82,790
16 عسل مرکبات 500 گرمی دارسو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 385,210
468,000
82,790
17 عسل شاه بلوط 500 گرمی دارسو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 731,880
804,000
72,120
18 عسل آویشن 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 691,200
864,000
20%
19 عسل آویشن 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 345,600
432,000
20%
20 عسل آویشن 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 172,800
216,000
20%
21 عسل کنار 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 768,000
960,000
20%
22 عسل کنار 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 384,000
480,000
20%
23 عسل کنار 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 192,000
240,000
20%
24 عسل گون گز 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 691,200
864,000
20%
25 عسل گون گز 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 345,600
432,000
20%
26 عسل گون گز 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 172,800
216,000
20%
27 عسل چهل گیاه 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 691,200
864,000
20%
28 عسل چهل گیاه 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 345,600
432,000
20%
29 عسل چهل گیاه 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 172,800
216,000
20%
30 عسل بهارنارنج 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 768,000
960,000
20%
31 عسل بهارنارنج 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 384,000
480,000
20%
32 عسل بهارنارنج 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 192,000
240,000
20%
33 عسل خارشتر 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 691,200
864,000
20%
34 عسل خارشتر 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 345,600
432,000
20%
35 عسل خارشتر 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 172,800
216,000
20%
36 عسل گل یونجه 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 691,200
864,000
20%
37 عسل گل یونجه 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 345,600
432,000
20%
38 عسل گل یونجه 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 172,800
216,000
20%
39 گرده گل 100 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 204,000
240,000
15%
40 ژله رویال 10 گرم مدا 78,000
80,000
2.5%
41 عسل تکنفره محشر (240 عددی) عسل تکنفره محشر (240 عددی) 60,000 -