لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 عسل 225 گرمی موسوی (24 تایی) 126,720
144,000
12%
2 عسل 1.4 کیلویی ماراویا (4 تایی) در بسته بندی 4 تایی 116,480
128,000
9%
3 عسل یک کیلویی خوانسار (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 98,520 -
4 عسل یک کیلویی پانیکا (4 تایی) در بسته بندی 4 تایی 218,360 -
5 عسل یک کیلویی خوانسار (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 107,100 -
6 عسل 220 گرم فشاری می ماس (24 تایی) 128,640
144,000
15,360
7 عسل 300 گرم بیژن (12 تایی) 131,950
142,800
10,850
8 عسل 270 گرم بیژن (12 تایی) 120,860
130,800
9,940
9 عسل تکنفره دلخواه (240 تایی) در بسته بندی 240 عددی 62,160
84,000
21,840
10 عسل طبیعی استکانی دلخواه (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 65,980
94,800
28,820
11 عسل فشاری 250 گرم دلخواه (15 تایی) در بسته بندی 15 عددی 99,200
142,500
43,300
12 عسل طبیعی قوطی فلزی 850 گرم دلخواه (6 تایی) در بسته بندی 6 عددی 164,910
237,000
72,090
13 عسل طبیعی سنبله 170 گرم دلخواه (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 113,160
166,800
53,640
14 عسل طبیعی 300 گرم دلخواه (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 116,620
166,800
50,180
15 عسل چهل گیاه 500 گرمی دارسو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 385,210
468,000
82,790
16 عسل اکالیئتوس 500 گرمی دارسو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 385,210
468,000
82,790
17 عسل مرکبات 500 گرمی دارسو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 385,210
468,000
82,790
18 عسل شاه بلوط 500 گرمی دارسو (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 731,880
804,000
72,120
19 عسل آویشن یک کیلوگرم اورازان در بسته بندی 12 عددی 54,310
72,500
18,190
20 عسل آویشن 360 گرم اورازان در بسته بندی 30 عددی 22,100
29,500
7,400
21 عسل گون یک کیلوگرم اورازان در بسته بندی 12 عددی 49,060
65,500
16,440
22 عسل گون 360 گرم اورازان در بسته بندی 30 عددی 19,850
26,500
6,650
23 عسل کنار یک کیلوگرم اورازان در بسته بندی 12 عددی 54,310
72,500
18,190
24 عسل کنار 360 گرم اورازان در بسته بندی 30 عددی 22,100
29,500
7,400
25 عسل چهل گیاه یک کیلوگرم اورازان در بسته بندی 12 عددی 54,310
72,500
18,190
26 عسل چهل گیاه 360 گرم اورازان در بسته بندی 30 عددی 22,100
29,500
7,400
27 عسل آویشن 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 691,200
864,000
20%
28 عسل آویشن 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 345,600
432,000
20%
29 عسل آویشن 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 172,800
216,000
20%
30 عسل کنار 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 768,000
960,000
20%
31 عسل کنار 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 384,000
480,000
20%
32 عسل کنار 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 192,000
240,000
20%
33 عسل گون گز 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 691,200
864,000
20%
34 عسل گون گز 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 345,600
432,000
20%
35 عسل گون گز 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 172,800
216,000
20%
36 عسل چهل گیاه 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 691,200
864,000
20%
37 عسل چهل گیاه 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 345,600
432,000
20%
38 عسل چهل گیاه 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 172,800
216,000
20%
39 عسل بهارنارنج 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 768,000
960,000
20%
40 عسل بهارنارنج 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 384,000
480,000
20%
41 عسل بهارنارنج 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 192,000
240,000
20%
42 عسل خارشتر 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 691,200
864,000
20%
43 عسل خارشتر 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 345,600
432,000
20%
44 عسل خارشتر 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 172,800
216,000
20%
45 عسل گل یونجه 1 کیلو مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 691,200
864,000
20%
46 عسل گل یونجه 500 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 345,600
432,000
20%
47 عسل گل یونجه 250 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 172,800
216,000
20%
48 گرده گل 100 گرم مدا (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 204,000
240,000
15%
49 ژله رویال 10 گرم مدا 78,000
80,000
2.5%