لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 9,600 -
2 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,630 -
3 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 35,310 -
4 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 35,300 -
5 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 21,000 -
6 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 29,960 -
7 شربت پرتقال 13 لیتری وجین شربت پرتقال 13 لیتری وجین 144,500 -
8 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 85,600 -
9 ماءالشعیر بزرگ جوجو (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 24,000 -
10 ماءالشعیر کوچک جوجو (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 23,540 -
11 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 156,000 -
12 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 177,000 -
13 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 147,600 -
14 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
15 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 126,000 -
16 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,200
108,000
12,800
17 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 154,000 -
18 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
19 آب پرتقال پالپ دار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 134,000 -
20 آب پرتقال هویج یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 114,920 -
21 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
22 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 93,732 -
23 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
24 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 123,600 -
25 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
26 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 160,000 -
27 آب آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 170,400 -
28 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
29 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 211,800 -
30 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
31 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
32 شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 132,000 -
33 شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 211,800 -
34 شربت موهیتو 13 کیلویی سن ایچ 192,900 -
35 آبمیوه لیموناد 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
36 نوشابه انرژی زا ردبول (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 337,000 -
37 آبمیوه رانی (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 71,600 -
38 نوشابه انرژی زا ایرانی هایپ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 155,000 -
39 آب انبه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,000
108,000
13,000
40 آبمیوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 77,000 -
41 شیر 200 سی سی پرچرب میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 67,400 -
42 آب سیب 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
43 شربت آلبالو 13 لیتری وجین شربت آلبالو 13 لیتری وجین 144,500 -
44 آبمیوه 200 سی سی میهن (36 تایی) آب پرتقال 200 سی سی میهن (36 تایی) 57,600
72,000
14,400
45 آبمیوه 240 سی سی سن ایچ (قوطی 24 تایی) آبمیوه 240 سی سی سن ایچ (قوطی 24 تایی) 60,000 -
46 شربت آناناس 13 کیلویی وجین شربت آناناس 13 کیلویی وجین 144,500 -
47 سیروپ پشن فروت سن ایچ (12 تایی) سیروپ پشن فروت سن ایچ (12 تایی) 210,000 -
48 سیروپ کرن بری سن ایچ (12 تایی) سیروپ کرن بری سن ایچ (12 تایی) 210,000 -