لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 8,560 -
2 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,630 -
3 دوغ عالیس( 24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 58,850 -
4 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 28,890 -
5 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 27,820 -
6 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 17,120 -
7 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 25,680 -
8 شربت پرتقال 13 لیتری وجین شربت پرتقال 13 لیتری وجین 101,650 -
9 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 69,550 -
10 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 125,832 -
11 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 93,732 -
12 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 106,570 -
13 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,130 -
14 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 104,650 -
15 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,130 -
16 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 98,870 -
17 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,130 -
18 آب پرتقال پالپ دار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 92,640
102,000
9,360
19 آب پرتقال هویج یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 105,560
114,920
9,360
20 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,130 -
21 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 93,732 -
22 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,130 -
23 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,130 -
24 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 75,252
93,732
18,480
25 شربت آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 83,460
93,600
10,140
26 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
27 شربت آلبالو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
28 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
29 شربت آناناس شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
30 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
31 شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 111,680
124,120
12,440
32 شربت پرتقال شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
33 شربت موهیتو 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
34 آبمیوه لیموناد 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,130 -
35 نوشابه انرژی زا ردبول (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 337,000 -
36 نوشابه انرژی زا خارجی هایپ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 224,700 -
37 نوشابه انرژی زا ایرانی هایپ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 158,380 -
38 آب انبه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,130 -
39 آبمیوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 63,130 -
40 آب سیب 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,160 -
41 شربت آلبالو 13 لیتری وجین شربت آلبالو 13 لیتری وجین 112,350 -
42 آب پرتقال 200 سی سی میهن (36 تایی) آب پرتقال 200 سی سی میهن (36 تایی) 44,940 -
43 ابمیوه رانی سن ایچ (24 تایی) ابمیوه رانی سن ایچ (24 تایی) 47,520 -