لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 8,560 -
2 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 8,560 -
3 آبمیوه 240 سی سی گلشن (24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 26,750 -
4 دوغ خوشگوار ( 24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 33,390 -
5 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 21,400 -
6 دوغ بزرگ آیسان (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 12,360 -
7 دوغ کوچک آیسان (15 تایی) در بسته بندی 15 تایی 7,210 -
8 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 19,260 -
9 شربت پرتقال 13 لیتری وجین شربت پرتقال 13 لیتری وجین 80,250 -
10 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 39,590 -
11 ماءالشعیر بزرگ جوجو (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 13,910
18,000
4,090
12 آب انار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
13 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 70,680
90,000
19,320
14 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
15 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
16 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
17 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
18 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
19 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 70,680
90,000
19,320
20 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
21 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
22 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
23 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
24 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
25 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 41,220
54,000
12,780
26 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 65,520
84,000
18,480
27 سیروپ موهیتو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 118,770 -
28 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 104,860
115,000
10,140
29 شربت آلبالو 2 کیلویی سن ایچ 19,800
22,000
10%
30 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 115,560
128,000
12,440
31 شربت آلبالو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
32 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 104,860
115,000
10,140
33 شربت آناناس 2 کیلویی سن ایچ 19,800
22,000
10%
34 شربت آناناس 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 115,560
128,000
12,440
35 شربت آناناس شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
36 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 104,860
115,000
10,140
37 شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ 19,800
22,000
10%
38 شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 115,560
128,000
12,440
39 شربت پرتقال شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
40 شربت لیمو 2 کیلویی سن ایچ 19,800
22,000
10%
41 شربت لیمو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
42 شربت موهیتو 13 کیلویی سن ایچ 104,860
115,000
10,140
43 شربت موهیتو 2 کیلویی سن ایچ 19,800
22,000
10%
44 نکتار انبه 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
45 نکتار آلبالو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
46 نکتار پرتقال 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
47 نکتار پیناکولادا 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
48 نکتار سیب 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
49 نکتار گوآوا 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
50 نکتار هلو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
صفحه: