لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 10,700 -
2 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 10,700 -
3 چای تی بگ ایرانی 100 تایی دبش 20,300 -
4 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 35,310 -
5 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 35,300 -
6 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 21,000 -
7 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 29,960 -
8 دوغ لیوانی ناملی (50 تایی) در بسته بندی 50 تایی 55,000 -
9 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 96,000 -
10 نوشابه بزرگ کوکا کولا (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 37,450 -
11 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 58,850 -
12 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 90,000 -
13 نوشابه کوچک اسپریت (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 58,850 -
14 نوشابه کوچک اسپریت (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 93,000 -
15 نوشابه کوچک فانتا (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 58,850 -
16 نوشابه کوچک فانتا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 93,000 -
17 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 235,600 -
18 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 147,600 -
19 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 168,000
192,000
24,000
20 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 144,000
180,000
36,000
21 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 177,600 -
22 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 118,800
144,000
25,200
23 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 154,000 -
24 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 144,700
180,000
35,300
25 آب پرتقال هویج یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 114,920 -
26 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 144,700
180,000
35,300
27 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 157,200 -
28 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 144,700
180,000
35,300
29 آب زردآلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 151,440
160,800
9,360
30 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 160,800 -
31 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 144,700
180,000
35,300
32 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 183,700 -
33 آب آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 170,400 -
34 شربت لیموناد یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 124,210
132,000
7,790
35 سیروپ کارامل شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 352,800
384,000
31,200
36 سیروپ گل رز شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 352,200
384,000
31,800
37 سیروپ موهیتو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 352,200
384,000
31,800
38 سیروپ هندوانه شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 352,200
384,000
31,800
39 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
40 شربت آلبالو 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 128,400
160,000
31,600
41 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 212,000
240,000
28,000
42 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
43 شربت آناناس 2 کیلویی سن ایچ 128,400
160,000
31,600
44 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 185,000
210,000
25,000
45 شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 128,600
160,000
31,400
46 شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 212,000
240,000
28,000
47 نکتار انبه 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 63,000
84,000
25%
48 نکتار آلبالو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 63,000
84,000
25%
49 نکتار پرتقال 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 63,000
84,000
25%
50 نکتار سیب 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 630,000 -
صفحه: