لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 چای 500 گرمی دو غزال چای 500 گرمی دو غزال 31,030 -
2 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 8,560 -
3 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,630 -
4 چای تی بگ ایرانی 100 تایی دبش 16,050 -
5 دوغ عالیس( 24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 58,850 -
6 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 28,890 -
7 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 27,820 -
8 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 17,120 -
9 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 25,680 -
10 شربت پرتقال 13 لیتری وجین شربت پرتقال 13 لیتری وجین 101,650 -
11 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 83,460 -
12 نوشابه بزرگ کوکا کولا (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 26,750 -
13 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 37,450 -
14 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 53,500 -
15 نوشابه کوچک اسپریت (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 53,500 -
16 نوشابه کوچک فانتا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 53,500 -
17 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 125,832 -
18 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 115,560 -
19 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 105,600 -
20 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 62,600 -
21 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 104,650 -
22 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 62,600 -
23 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 98,870 -
24 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 62,600 -
25 آب پرتقال پالپ دار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 114,720 -
26 آب پرتقال هویج یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 114,920 -
27 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 62,600 -
28 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 93,732 -
29 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,130 -
30 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 63,130 -
31 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 93,740 -
32 شربت آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 93,600 -
33 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
34 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
35 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
36 شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 149,800 -
37 شربت موهیتو 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
38 آبمیوه لیموناد 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 62,600 -
39 چای نیم کیلویی دبش چای نیم کیلویی دبش 26,750 -
40 کافی میکس 50 تایی 39,590 -
41 نوشابه انرژی زا ردبول (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 337,000 -
42 نوشابه انرژی زا خارجی هایپ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 197,950 -
43 نوشابه انرژی زا ایرانی هایپ (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 146,590 -
44 آب انبه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
45 آبمیوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) در بسته بندی 36 عددی 63,130 -
46 شیر 200 سی سی پرچرب میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 96,550 -
47 آب سیب 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
48 شربت آلبالو 13 لیتری وجین شربت آلبالو 13 لیتری وجین 112,350 -
49 آبمیوه 200 سی سی میهن (36 تایی) آب پرتقال 200 سی سی میهن (36 تایی) 44,940 -
50 آبمیوه 240 سی سی سن ایچ (قوطی 24 تایی) آبمیوه 240 سی سی سن ایچ (قوطی 24 تایی) 47,520 -