لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 چای 500 گرمی دو غزال چای 500 گرمی دو غزال 31,030 -
2 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 8,560 -
3 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,630 -
4 چای تی بگ ایرانی 100 تایی دبش 28,890 -
5 دوغ عالیس( 24 تایی قوطی) در بسته بندی 24 تایی 58,850 -
6 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 26,750 -
7 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 27,820 -
8 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 13,910 -
9 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 25,680 -
10 شربت پرتقال 13 لیتری وجین شربت پرتقال 13 لیتری وجین 101,650 -
11 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 50,290 -
12 نوشابه بزرگ کوکا کولا (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 21,400 -
13 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 29,960 -
14 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 48,150 -
15 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 92,448 -
16 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 45,480 -
17 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 45,480 -
18 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 45,480 -
19 آب پرتقال خالص یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 72,930
83,460
10,530
20 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 45,480 -
21 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 83,460 -
22 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 74,480 -
23 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 45,480 -
24 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 64,980
83,460
18,480
25 سیروپ موهیتو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 118,770 -
26 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
27 شربت آلبالو 2 کیلویی سن ایچ 19,800
22,000
10%
28 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 115,560
128,000
12,440
29 شربت آلبالو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
30 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
31 شربت آناناس 2 کیلویی سن ایچ 19,800
22,000
10%
32 شربت آناناس شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
33 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
34 شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ 19,800
22,000
10%
35 شربت پرتقال شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
36 شربت لیمو 2 کیلویی سن ایچ 19,800
22,000
10%
37 شربت لیمو شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 102,720
115,200
12,480
38 شربت موهیتو 13 کیلویی سن ایچ 139,100 -
39 نکتار انبه 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
40 نکتار آلبالو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
41 نکتار پرتقال 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
42 نکتار سیب 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
43 نکتار گوآوا 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
44 نکتار هلو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
45 نوشیدنی گازدار بلو هاوایی 250 م.ل آیسی مانکی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 28,250
36,000
7,750
46 نوشیدنی گازدار لیموناد 250 م.ل آیسی مانکی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 28,250
36,000
7,750
47 نوشیدنی گازدار هندوانه 250 م.ل آیسی مانکی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 28,250
36,000
7,750
48 نکتار لیموناد 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
49 نکتار موهیتو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 25,680
28,800
3,120
50 آبمیوه لیموناد 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 45,480 -
صفحه: