لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 آب معدنی بزرگ دماوند (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 9,600 -
2 آب معدنی نیم لیتری دماوند (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 9,630 -
3 چای تی بگ ایرانی 100 تایی دبش 20,300 -
4 دوغ بزرگ عالیس (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 35,310 -
5 دوغ بزرگ 1.5 لیتری زالی (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 35,300 -
6 دوغ کوچک عالیس (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 21,000 -
7 دوغ کوچک 0.5 لیتری زالی (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 29,960 -
8 شربت پرتقال 13 لیتری وجین شربت پرتقال 13 لیتری وجین 144,500 -
9 شیرکاکائو 200 سی سی میهن (36 تایی) در بسته بندی 36 تایی 85,600 -
10 ماءالشعیر بزرگ جوجو (6 تایی) در بسته بندی6 تایی 24,000 -
11 ماءالشعیر کوچک جوجو (12 تایی) در بسته بندی12 تایی 23,540 -
12 نوشابه بزرگ کوکا کولا (6 تایی) در بسته بندی 6 تایی 26,750 -
13 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی پت) در بسته بندی24 تایی 35,310 -
14 نوشابه کوچک کوکا کولا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 53,500 -
15 نوشابه کوچک اسپریت (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 55,600 -
16 نوشابه کوچک فانتا (24 تایی قوطی) در بسته بندی24 تایی 53,500 -
17 آب انبه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 156,000 -
18 آب انگور سفید یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 177,000 -
19 آب انگور قرمز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 147,600 -
20 آب آلبالو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
21 آب آلبالو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 126,000 -
22 آب آناناس 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 95,200
108,000
12,800
23 آب آناناس یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 154,000 -
24 آب پرتقال 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 96,300
108,000
11,700
25 آب پرتقال پالپ دار یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 134,000 -
26 آب پرتقال هویج یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 114,920 -
27 آب چند میوه 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
28 آب چند میوه یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 93,732 -
29 آب زردآلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
30 آب سیب سبز یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 123,600 -
31 آب هلو 200 سی سی سن ایچ (36 تایی) 77,000 -
32 آب هلو یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 160,000 -
33 آب آلوئه ورا یک لیتری سن ایچ (12 تایی) 170,400 -
34 شربت آلبالو 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
35 شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 211,800 -
36 شربت آناناس 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
37 شربت پرتقال 13 کیلویی سن ایچ 192,900
210,000
17,100
38 شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 132,000 -
39 شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ (4 تایی) 211,800 -
40 شربت موهیتو 13 کیلویی سن ایچ 192,900 -
41 نکتار انبه 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
42 نکتار آلبالو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
43 نکتار پرتقال 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
44 نکتار پیناکولادا 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
45 نکتار سیب 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
46 نکتار گوآوا 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
47 نکتار هلو 200 سی سی شیشه ای سن ایچ (12 تایی) 39,600 -
48 نوشیدنی گازدار آلبالو 250 م.ل آیسی مانکی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 45,000 -
49 نوشیدنی گازدار بلو هاوایی 250 م.ل آیسی مانکی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 45,000 -
50 نوشیدنی گازدار سیب کیوی 250 م.ل آیسی مانکی (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 45,000 -
صفحه: