لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 کنسرو نخود سبز چینود (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 21,012 -
2 کنسرو ذرت 420 گرم کلیددار 24 عددی پیک قوطی 500 گرم با درب کلید دار 87,840 -
3 کنسرو ماهی تن 180 گرم کلیددار 24 عددی پیک قوطی 200 گرم با درب کلید دار 112,200
142,800
30,600
4 کنسرو ماهی تن 180 گرم داخل کارتن 24 عددی پیک در بسته بندی 24 عددی 118,800
153,600
34,800
5 تن ماهی کلیددار 180 گرم بندرعباس (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 125,190
156,000
30,810
6 تن ماهی کلیدار در روغن زیتون 180 گرم بندرعباس (24 تایی) 147,660
175,200
27,540
7 تن ماهی در روغن هسته انگور 180 گرم بندرعباس (24 تایی) 147,660
175,200
27,540
8 تن ماهی کلیدار 120 گرم زرتون (24 تایی) 71,910
117,600
45,690
9 تن ماهی 180 گرم شادباش (24 تایی) 70,800
139,200
68,400
10 تن ماهی 100 گرم شادباش (24 تایی) 44,400
91,200
46,800
11 کنسرو ماهی 180 گرم کلیددار آتا (24 تایی) در بسته بندی 24 عددی 115,560
153,600
38,040
12 کنسرو نخود سبز 420 گرم گلها (12 تایی) 47,980
59,880
11,900
13 کنسرو لوبیاچیتی با سس گوجه 420 گرم گلها (12 تایی) 38,380
48,000
9,620
14 کنسرو عدسی 420 گرم گلها (12 تایی) 29,980
37,200
7,220
15 کنسرو ذرت 420 گرم گلها (12 تایی) 47,980
60,600
12,620
16 تن ماهی 180 گرم شیلانه (24 تایی) 134,400 -
17 تن ماهی 120 گرم داستا (24 تایی) 58,800 -
18 تن ماهی 180 گرم بیژن (24 تایی) 139,200 -