لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 زعفران یک مثقال شارین 34,500 -
2 زعفران 25 گرمی شارین 178,000 -
3 زعفران 50 گرمی شارین 353,000 -
4 زعفران 100 گرمی شارین 695,000 -
5 زعفران 500 گرمی شارین 3,480,000 -
6 زعفران 0/2 گرم شاهسوند (15 تایی) 34,500
43,125
20%
7 زعفران سرگل نیم گرم شاهسوند (12 تایی) 54,000
67,500
20%
8 زعفران سرگل یک گرم شاهسوند (12 تایی) 104,400
130,500
20%
9 زعفران سرگل دو گرم شاهسوند (12 تایی) 210,000
262,500
20%
10 زعفران سرگل سه گرم شاهسوند (12 تایی) 318,000
397,500
20%
11 زعفران سرگل نیم مثقال شاهسوند (12 تایی) 234,000
292,500
20%
12 زعفران سرگل یک مثقال شاهسوند (12 تایی) 455,400
569,250
20%
13 زعفران 4 گرم شاهسوند (6 تایی) 228,000
285,000
20%
14 زعفران 5 گرم شاهسوند (6 تایی) 288,000
360,000
20%
15 زعفران 1/2 گرم شاهسوند (12 تایی) 147,660
195,000
47,340
16 زعفران 1 مثقال زرقلمی زعفران 1 مثقال زرقلمی 29,000 -