لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 زعفران یک مثقال شارین 34,500 -
2 زعفران 25 گرمی شارین 178,000 -
3 زعفران 50 گرمی شارین 353,000 -
4 زعفران 100 گرمی شارین 695,000 -
5 زعفران 500 گرمی شارین 3,480,000 -
6 زعفران 0/2 گرم شاهسوند (15 تایی) 34,500
43,125
20%
7 زعفران سرگل نیم گرم شاهسوند (12 تایی) 54,000
67,500
20%
8 زعفران سرگل یک گرم شاهسوند (12 تایی) 104,400
130,500
20%
9 زعفران سرگل دو گرم شاهسوند (12 تایی) 210,000
262,500
20%
10 زعفران سرگل سه گرم شاهسوند (12 تایی) 318,000
397,500
20%
11 زعفران سرگل نیم مثقال شاهسوند (12 تایی) 234,000
292,500
20%
12 زعفران سرگل یک مثقال شاهسوند (12 تایی) 455,400
569,250
20%
13 زعفران 4 گرم شاهسوند (6 تایی) 228,000
285,000
20%
14 زعفران 5 گرم شاهسوند (6 تایی) 288,000
360,000
20%
15 زعفران 1/2 گرم شاهسوند (12 تایی) 136,500
195,000
30%
16 زعفران وکیوم 1 گرم آلنج (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 96,310
132,000
35,690
17 زعفران وکیوم 2 گرم آلنج (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 184,900
206,400
21,500
18 زعفران وکیوم 1 مثقال آلنج (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 391,630
408,000
16,370
19 زعفران فله 100 گرم آلنج زعفران فله 100 گرم آلنج 567,100
620,000
52,900
20 زعفران فله 250 گرم آلنج زعفران فله 250 گرم آلنج 1,417,750
1,550,000
132,250
21 زعفران فله 500 گرم آلنج زعفران فله 500 گرم آلنج 2,835,500
3,050,000
214,500
22 زعفران فله 1 کیلو آلنج زعفران فله 1 کیلو آلنج 5,671,000
6,000,000
329,000
23 زعفران نمکدانی 1 گرم آلنج (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 100,160
138,000
37,840
24 زعفران نمکدانی 2 گرم آلنج (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 188,750
210,000
21,250
25 زعفران نمکدانی 1 مثقال آلنج (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 408,320
414,000
5,680
26 زعفران 1 مثقال زرقلمی زعفران 1 مثقال زرقلمی 29,000 -