لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 لیوان یک بار مصرف سنگین (500 تایی) 25,000 -
2 لیوان یک بار مصرف سبک (500 تایی) لیوان یک بار مصرف سبک (500 تایی) 25,000 -
3 لیوان یک بار مصرف وزن متوسط (500 تایی) لیوان یک بار مصرف وزن متوسط (500 تایی) 20,000 -
4 چنگال یکبار مصرف (100 تایی) 7,500 -