لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 لپه آذرشهر 700 گرم عطارکده (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 92,400
130,800
38,400
2 لپه آذرشهر 900 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 97,900
139,000
41,100
3 لوبیاچیتی 700 گرم عطارکده (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 96,360
130,800
34,440
4 لوبیاچیتی 900 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 103,400
139,000
35,600
5 لوبیا چشم بلبلی 700 گرم عطارکده (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 73,920
105,600
31,680
6 لوبیا چشم بلبلی 900 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 74,800
105,000
30,200
7 نخود کرمانشاهی 700 گرم عطارکده (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 92,400
130,800
38,400
8 نخود کرمانشاهی 900 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 97,900
139,000
41,100
9 عدس 700 گرم عطارکده (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 67,320
94,800
27,480
10 عدس 900 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 70,400
99,000
28,600
11 نشاسته 300 گرم عطارکده (10 تایی) در بسته بندی 10 عددی 52,300
85,000
32,700
12 لوبیا قرمز جگری 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 128,880
143,880
15,000
13 لوبیا قرمز جگری 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 128,640
143,760
15,120
14 لوبیا قرمز کپسولی 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 150,240
167,880
17,640
15 لوبیا قرمز کپسولی 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 149,760
167,760
18,000
16 لوبیا کشاورزی 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 161,040
179,880
18,840
17 لوبیا کشاورزی 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 160,800
180,000
19,200
18 لوبیا چیتی 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 161,040
179,880
18,840
19 لوبیا چیتی 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 160,800
180,000
19,200
20 لوبیا سفید 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 128,880
143,880
15,000
21 لوبیا سفید 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 128,640
143,760
15,120
22 لوبیا چشم بلبلی 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 150,240
167,880
17,640
23 لوبیا چشم بلبلی 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 149,760
167,760
18,000
24 لپه 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 161,040
179,880
18,840
25 لپه 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 160,800
180,000
19,200
26 نخود 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 150,240
167,880
17,640
27 نخود 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 149,760
167,760
18,000
28 نخود و لوبیا 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 118,080
131,880
13,800
29 نخود و لوبیا 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 118,080
132,000
13,920
30 عدس 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 139,680
155,880
16,200
31 عدس 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 139,680
156,000
16,320
32 دال عدس 900 گرم سبزدانه (12 تایی) 118,080
131,880
13,800
33 دال عدس 450 گرم سبزدانه (24 تایی) 118,080
132,000
13,920
34 لپه باقال زرد 800 گرم سبزدانه (12 تایی) 118,080
131,880
13,800
35 لپه باقال زرد 400 گرم سبزدانه (24 تایی) 118,080
132,000
13,920
36 لوبیا قرمز 450 گرم شاهسوند (24 تایی) 129,600
162,000
20%
37 لوبیا سفید 450 گرم شاهسوند (24 تایی) 124,800
156,000
20%
38 لوبیا چیتی 450 گرم شاهسوند (24 تایی) 168,720
210,900
20%
39 لپه تبریزی 450 گرم شاهسوند (24 تایی) 163,200
204,000
20%
40 عدس 450 گرم شاهسوند (24 تایی) 109,200
136,500
20%
41 نخود 450 گرم شاهسوند (24 تایی) 153,600
192,000
20%
42 لوبیا قرمز 700 گرم شاهسوند (12 تایی) 96,600
120,750
20%
43 لوبیا سفید 700 گرم شاهسوند (12 تایی) 93,960
117,450
20%
44 لوبیا چیتی 700 گرم شاهسوند (12 تایی) 127,800
159,750
20%
45 لپه 700 گرم شاهسوند (12 تایی) 123,600
154,500
20%
46 عدس 700 گرم شاهسوند (12 تایی) 81,600
102,000
20%
47 نخود 700 گرم شاهسوند (12 تایی) 116,400
145,500
20%
48 عدس 900 گرم دل نام (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 108,000
129,600
21,600
49 لپه 900 گرم دل نام (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 141,600
165,600
24,000
50 نخود 900 گرم دل نام (12 تایی) در بسته بندی 12 عددی 134,400
160,800
26,400
صفحه: