لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 برنج هندی 10 کیلویی خاطره 10 کیلویی 77,500 -
2 برنج طارم مجلسی زهتابچی فریدونکنار (10 کیلویی) کیسه برنج 10 کیلویی 142,000
155,000
13,000
3 برنج طارم معطر اعلاء زهتابچی فریدونکنار (10 کیلویی) کیسه برنج 10 کیلویی 136,500
150,000
13,500
4 برنج هاشمی اعلاء زهتابچی فریدونکنار (10 کیلویی) کیسه برنج 10 کیلویی 135,500
148,000
12,500
5 برنج شیرودی اعلاء زهتابچی فریدونکنار (10 کیلویی) کیسه برنج 10 کیلویی 87,000
98,000
11,000
6 برنج 10 کیلوگرم هاشمی 13,910 -
7 برنج پاکستانی 10 کیلویی برنج پاکستانی 10 کیلویی 68,480 -
8 برنج صدری هاشمی 10 کیلویی (دو الکه) برنج صدری هاشمی 10 کیلویی (دو الکه) 125,000 -