لیست قیمت محصولات

ترتیب: 
تعداد در صفحه: 
صفحه: 

ردیفتصویرنام محصولتوضیحاتقیمت (تومان)تخفیف (تومان)لینک
1 ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) ماکارونی 700 گرمی تک (20 تایی) 44,940 -
2 خامه پگاه (27 تایی) در بسته بندی27 تایی 58,710 -
3 کره گیاهی 10 گرمی مهگل (100 تایی) در بسته بندی10 0 تایی 16,050 -
4 کره گیاهی 10 گرمی فوم مهگل (100 تایی) در بسته بندی 100 تایی 16,050 -
5 کشک 680 گرمی سمیه (12 تایی) در بسته بندی 12 تایی 95,170 -
6 ماست ساده 100 گرم زالی (72 تایی) ماست ساده 100 گرم زالی (72 تایی) 42,010 -
7 شکر فله 4,070 -
8 قند فله 4,820 -
9 کره 10 گرم حیوانی آلوفویل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 417,300 -
10 کره 10 گرم حیوانی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 375,570 -
11 کره 15 گرم حیوانی آلوفویل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 626,000 -
12 کره 15 گرم حیوانی فرم سیل کالین (540 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 338,040 -
13 کره 20 گرم حیوانی فرم سیل کالین (540 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 444,910 -
14 کره 50 گرم حیوانی آلوفویل کالین (360 تایی) در بسته بندی کارتن 360 عددی 743,440 -
15 کره 100 گرم حیوانی آلوفویل کالین (180 تایی) در بسته بندی کارتن 180 عددی 718,400 -
16 کره 250 گرم حیوانی IML کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 248,460 -
17 کره فله 1 کیلویی حیوانی کالین 39,590 -
18 کره فله 25 کیلویی حیوانی کالین 882,750 -
19 کره 10 گرم گیاهی آلوفیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 117,700 -
20 کره 10 گرم گیاهی فرم سیل کالین (900 تایی) در بسته بندی کارتن 900 عددی 115,560 -
21 کره 15 گرم گیاهی آلوفیل کالین (1000 تایی) در بسته بندی کارتن 1000 عددی 171,300 -
22 کره 15 گرم گیاهی فرم سیل کالین (540 تایی) در بسته بندی کارتن 540 عددی 104,060 -
23 کره 50 گرم گیاهی آلوفیل کالین (360 تایی) در بسته بندی کارتن 360 عددی 150,230 -
24 کره 100 گرم گیاهی آلوفیل کالین (180 تایی) در بسته بندی کارتن 180 عددی 144,450 -
25 کره فله 5 کیلویی گیاهی کالین 42,800 -
26 کره فله 25 کیلویی گیاهی کالین 205,980 -
27 خامه صبحانه عسلی 100 گرم کالین (32 تایی) در بسته بندی کارتن 32 عددی 58,210 -
28 خامه صبحانه 100 گرم کالین (32 تایی) در بسته بندی کارتن 32 عددی 58,210 -
29 خامه صبحانه شکلاتی 100 گرم کالین (32 تایی) در بسته بندی کارتن 32 عددی 58,210 -
30 پنیر پروسس 20 گرم کالین (90 تایی) در بسته بندی کارتن 90 عددی 31,780 -
31 پنیر خامه ای 30 گرم کالین (48 تایی) در بسته بندی کارتن 48 عددی 22,600 -
32 پنیر صبحانه 300 گرم کالین (24 تایی) در بسته بندی کارتن 24 عددی 123,270 -
33 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی قرمز کالین 50,290 -
34 پنیر موزارلا فله 2 کیلویی سبز کالین 46,440 -
35 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی نارنجی کالین 52,430 -
36 پنبر مخلوط فله 2 کیلویی طلایی کالین 53,500 -
37 پنیر موزارلا قالبی 2/5 کیلویی کالین 61,530 -
38 پنیر تست ورقه ای چدار 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 261,080 -
39 پنیر تست ورقه ای گودا 180 گرم کالین (40 تایی) در بسته بندی کارتن 40 عددی 261,080 -
40 پنیر گودا طبیعی فله کالین 69,550 -
41 پنیر گودا طبیعی 350 گرم کالین (10 تایی) در بسته بندی کارتن 10 عددی 235,400 -
42 پنیر چدار طبیعی فله کالین 71,690 -
43 پنیر چدار طبیعی 350 گرم کالین (10 تایی) در بسته بندی کارتن 10 عددی 251,450 -
44 پنیر گورگونزولا طبیعی فله کالین 73,830 -
45 پنیر گورگونزولا طبیعی 350 گرم کالین (10 تایی) در بسته بندی کارتن 10 عددی 262,150 -
46 پنیر امنتالر طبیعی فله کالین 80,250 -
47 پنیر امنتالر طبیعی 350 گرم کالین (10 تایی) در بسته بندی کارتن 10 عددی 283,550 -
48 پنیر طبیعی پارمیسان پودری 1 کیلویی کاپ کالین 160,500 -
49 پنیر طبیعی پارمیسان فله کالین 116,630 -
50 پنیر دیپ چدار 800 گرم کالین (8 تایی) در بسته بندی کارتن 8 عددی 175,480 -
صفحه: